Vitajte v UCB Slovenská republika

Zásady ochrany osobných údajov užívateľa Webových stránok Webové stránky ucb.sk

1. KTO SME A AKO SA S NAMI SPOJIŤ

UCB“ alebo „my“ znamená UCB s.r.o., organizačná zložka, Úprkova 4, 811 04 Bratislava 1.

Ako správca osobných údajov, teda právnická osoba, ktorá rozhoduje o tom, prečo a ako sa zhromažďujú a spracúvajú údaje týkajúce sa Vašej osoby (ďalej len „osobné údaje“) v kontexte webových stránok ucb.sk (ďalej len „Webové stránky“), rešpektujeme Vaše právo na súkromie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné pre každú webovú stránku, ktorá tvorí súčasť týchto Webových stránok. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba tak, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov užívateľa Webových stránok ucb.sk (ďalej len „Zásady“) a v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR).

UCB má poverenca na ochranu osobných údajov, ktorého môžete kontaktovať nižšie uvedeným spôsobom, v prípade akýchkoľvek otázok o ochrane osobných údajov, vrátane toho, ako Vaše osobné údaje zhromažďujeme, uchovávame a používame:

 • E-mail: DataPrivacySlovakia@ucb.com alebo
 • Poštovná adresa: UCB s.r.o., organizačná zložka, k rukám poverenca pre ochranu osobných údajov, Úprkova 4, 811 04 Bratislava 1, Slovensko

 

2. DÔVODY TÝCHTO ZÁSAD

Tieto Zásady určujú, akým spôsobom UCB zhromažďuje, používa a uchováva osobné údaje týkajúce sa Vášho používania týchto Webových stránok a je platná pre všetkých užívateľov týchto Webových stránok.

Tieto Zásady pozostávajú z piatich hlavných zložiek a informuje Vás o:

 1. Kto sme a ako sa s nami spojiť.
 2. Dôvody týchto Zásad.
 3. Dôvody, prečo spracúvame Vaše osobné údaje a s tým súvisiaci právny základ podľa GDPR.
 4. Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás uchovávame a ako môžete svoje práva využiť.
 5. Ďalšie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame (vrátane zdieľania).

Tieto Zásady môžu byť podľa potreby upravované, aby odrážali zmeny v prístupoch k ochrane osobných údajov. V takom prípade na Webové stránky umiestnime výrazné upozornenie s informáciami o významných zmenách.

 

3. DÔVODY, PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A ICH PRÁVNY ZÁKLAD

Tabuľka nižšie uvádza dôvody kategorizácie osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme a spracúvame, zdroje, z ktorých sme tieto údaje získali, na akom právnom základe, ako dlho ich uchovávame a s kým Vaše osobné údaje zdieľame.

 

VŠETCI UŽÍVATELIA WEBOVÝCH STRÁNOK

 

 

 1. Aby boli pre Vás dostupné Webové stránky a ich obsah, UCB:

 

Zhromažďuje tieto Vaše osobné údaje:

 1. Údaje elektronickej identifikácie (*)
 2. Informácie zozbierané prostredníctvom cookies (*)

Ak neposkytnete osobné údaje označené (*), môže sa stať, že Webové stránky alebo niektoré ich vlastnosti, Vám nebudú dostupné.

Získava tieto osobné údaje od:

Vás cez zariadenia, ktoré používate na prístup na Webové stránky.

Uchováva (**) Vaše osobné údaje po dobu:

Pozri naše Zásady používania cookies.

Zdieľa Vaše osobné údaje s:

Dcérskymi spoločnosťami/pobočkami UCB a spracovateľskými tretími stranami (podrobne v Časti 5.A).

Odkazuje na právny základ GDPR:

 1. Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zo zmluvy.
 2. Pre cookies vyžadujúcich Váš súhlas, a potom plnenie na základe Vášho súhlasu (pre viac informácií pozri naše Zásady používania cookies.).

 

 1. S cieľom zabezpečiť podporu a zlepšovanie fungovania Webových stránok (vrátane zlepšenia intuitívneho používania) a pre porozumenie vzorcov užívania, používame cookies (v kombinácii s ďalšími informáciami, ako sa uvádza nižšie), ktoré nám umožňujú vyhodnotiť - v skratke - využitie našich Webových stránok a ako užívatelia (vrátane Vás) využívajú rôzne vlastnosti našich Webových stránok. V tomto kontexte UCB:

 

Zhromažďuje tieto Vaše osobné údaje:

 1. Údaje elektronickej identifikácie (*)
 2. Informácie zozbierané prostredníctvom cookies (*)

Ak neposkytnete osobné údaje označené (*), môže sa stať, že Webové stránky alebo niektoré ich vlastnosti, Vám nebudú dostupné.

Získava tieto osobné údaje od:

Vás cez zariadenia, ktoré používate na prístup na Webové stránky.

Uchováva (**) Vaše osobné údaje po dobu:

Pozri naše Zásady používania cookies..

Zdieľa Vaše osobné údaje s:

Dcérskymi spoločnosťami/pobočkami UCB a spracovateľskými tretími stranami (podrobne v Časti 5.A).

Odkazuje na právny základ GDPR:

Pre cookies vyžadujúcich Váš súhlas, a potom plnenie na základe Vášho súhlasu (pre viac informácií pozri naše Zásady používania cookies.). Inak ich spracúvanie na základe oprávneného záujmu UCB za účelom podnikania a zlepšovania našich produktov a ponúk služieb. S týmto cieľom sa UCB usiluje o udržanie rovnováhy medzi svojou potrebou spracúvania Vašich osobných údajov a zachovanie Vašich práv a slobôd, vrátane ochrany osobných údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac alebo máte otázky ohľadom toho, ako túto rovnováhu vyhodnocujeme, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktov uvedených v Časti 1 – „Kto sme a jak sa s nami spojiť“.

 

 1. Na zaistenie bezpečnosti Webových stránok (vrátane detekcie a prevencie škodlivých aktivít, či neplatných návštev) UCB:

 

Zhromažďuje tieto Vaše osobné údaje:

 1. Údaje elektronickej identifikácie (*)
 2. Informácie zozbierané prostredníctvom cookies (*)

Ak neposkytnete osobné údaje označené (*), môže sa stať, že Webové stránky alebo niektoré ich vlastnosti,  Vám nebudú dostupné.

Získava tieto osobné údaje od:

Vás cez zariadenia, ktoré používate na prístup na Webové stránky.

Uchováva (**) Vaše osobné údaje po dobu:

Pozri naše Zásady používania cookies..

Zdieľa Vaše osobné údaje s:

Dcérskymi spoločnosťami/pobočkami UCB a spracovateľskými tretími stranami (podrobne v Časti 5.A).

Odkazuje na právny základ GDPR:

Pre cookies vyžadujúcich Váš súhlas, a potom plnenie na základe Vášho súhlasu (pre viac informácií pozri Zásady používania cookies. ). Inak ich spracúvanie na základe oprávneného záujmu UCB s cieľom ochrany infraštruktúry IT a zaistenie bezpečnosti obchodných aktív. S týmto cieľom sa UCB usiluje o udržanie rovnováhy medzi svojou potrebou spracúvania Vašich osobných údajov a zachovanie Vašich práv a slobôd, vrátane ochrany osobných údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac alebo máte otázky ohľadom toho, ako túto rovnováhu vyhodnocujeme, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktov uvedených v Časti 1 – „Kto sme a jak sa s nami spojiť.“.

 

 1. Aby mohla UCB dodržať svoje zákonné povinnosti (vrátane, ale bez obmedzenia na farmakovigilanciu) UCB:

 

Zhromažďuje tieto Vaše osobné údaje:

Akékoľvek zákonom vyžadované informácie (*)

Neposkytnutie osobných údajov označených (*) môže brániť UCB v dodržaní zákonných povinností v súlade s platnými predpismi.

Získava tieto osobné údaje od:

Vás

Uchováva (**) Vaše osobné údaje po dobu:

Tak dlho, ako to vyžadujú zákonné predpisy.

Zdieľa Vaše osobné údaje s:

 1. Príslušnými kontrolnými alebo vládnymi inštitúciami.
 2. Dcérskymi spoločnosťami/pobočkami UCB a spracovateľskými tretími stranami (podrobne v Časti 5.A).

Odkazuje na právny základ GDPR:

Súlad so zákonnými povinnosťami. Viac informácií o hlásení o bezpečnosti liekov nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv tu.

 1. Aby mohla UCB odpovedať na Vaše online otázky podané prostredníctvom webového formulára UCBCares, UCB:

Zhromažďuje tieto Vaše osobné údaje:

 1. Osobné údaje, ktoré poskytnete (podľa relevantnosti špecifického lokálneho webového formulára, ktorý vypĺňate):  
  • Meno (*) 
  • Priezvisko (*) 
  • E-mailová adresa (v prípade, že je vyžadovaná odpoveď e-mailom) (*) 
  • Telefónne číslo (v prípade, že je vyžadovaná telefonická odpoveď) (*)
  • Faxové číslo (v prípade, že je vyžadovaná odpoveď faxom) (*)
  • Poštová adresa (v prípade, že je vyžadovaná odpoveď poštou) (*)
  • Mesto (*)
  • Štát (*)
  • PSČ (*)
  • Pohlavie (*)
  • Uprednostňovaný čas v prípade telefonického kontaktu (napr. deň v týždni, ráno/popoludnie/večer) (*)
 2. Predmet Vášho dotazu vybraný z rozbaľovacieho zoznamu (*)
 3. Povaha Vás ako pytateľa vybraná z rozbaľovacieho zoznamu (*) (napr. pacient, osoba ošetrujúca/ošetrovateľ, prípadne webový užívateľ inej povahy atď.)
 4. V prípade, ak užívate liek spoločnosti UCB, potom meno tohto lieku vybrané z rozbaľovacieho zoznamu (*)
 5. Akákoľvek iná informácia, ktorú poskytnete v poli voľného textu (*)

Neposkytnutie osobných údajov (tam, kde sú potrebné) označených (*), môže brániť UCB primerane odpovedať na Vašu otázku, či reagovať na Vašu žiadosť. 

Získava tieto osobné údaje od:

Vás

Uchováva (**) Vaše osobné údaje po dobu:

 1. Informácie uchovávané v našom Systéme medicínskych informácií na základe a) Vášho súhlasu po dobu maximálne piatich (5) rokov; alebo b) našich právnych povinností po dobu vyžadovanú danými predpismi.
 2. Inak po dobu nutnú na zodpovedanie Vašich otázok, a nie dlhšie ako dvadsaťosem (28) dní.

Zdieľa Vaše osobné údaje:

 1. Pre hlásenie ohľadom bezpečnosti liekov so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
 2. Dcérskymi spoločnosťami/pobočkami UCB a spracovateľskými tretími stranami (podrobne v Časti 5.A).

Odkazuje na právny základ GDPR:

 1. Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zo zmluvy.
 2. Spracúvanie na základe Vášho súhlasu so spracúvaním akýchkoľvek citlivých osobných údajov, ktoré poskytnete.
 3. Súlad s našimi zákonnými povinnosťami ohľadom hlásenia bezpečnosti liekov, ktoré poskytnete. Viac informácií o hlásení o bezpečnosti liekov nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv tu.

 

 1. Aby mohla UCB odpovedať na Vaše online otázky podané prostredníctvom e-mailovej adresy UCBCares, UCB:

 

Zhromažďuje tieto Vaše osobné údaje:

 1. E-mailová adresa.
 2. Akákoľvek iná informácia, ktorú uvediete vo Vašom e-maile (*)

Neposkytnutie osobných údajov (tam, kde sú potrebné) označených (*), môže brániť UCB odpovedať primerane na Vašu otázku, či reagovať na Vašu žiadosť.

Získava tieto osobné údaje od:

Vás

Uchováva (**) Vaše osobné údaje po dobu:

Maximálne po dobu jedného (1) roka.

Zdieľa Vaše osobné údaje s:

Dcérskymi spoločnosťami/pobočkami UCB a spracovateľskými tretími stranami (podrobne v Časti 5.A).

Odkazuje na právny základ GDPR:

 1. Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zo zmluvy.
 2. Spracúvanie na základe Vášho súhlasu so spracúvaním akýchkoľvek citlivých osobných údajov, ktoré poskytnete.
 1. Súlad s našimi zákonnými povinnosťami o hlásení o bezpečnosti liekov, ktoré poskytnete. Viac informácií o hlásení o bezpečnosti liekov nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv tu .

(**) Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s  dobami uchovávania uvedenými v tabuľke vyššie. Tieto lehoty uchovávania, ktoré sú uvedené našich zásadách dôb uchovávania, sú určené:

 • Príslušnými zákonnými/právnymi požiadavkami.
 • Odporúčaním priemyslu.
 • Pre kategórie údajov, na ktoré sa nevzťahujú konkrétne zákonné alebo právne požiadavky, potom iné určujúce faktory, ako potreba preukázania či vymáhateľnosť transakcie alebo zmluvy, vymáhateľnosť našich zásad, apod.

Vaše osobné údaje vymažeme v okamihu, keď vyššie uvedené doby uchovávania uplynú alebo keď podáte námietku proti alebo odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (v rozsahu spracúvania na základe súhlasu), okrem prípadov, keď takéto údaje potrebujeme na implementáciu alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, na zaistenie súladu so zákonnými povinnosťami európskeho štátu alebo členského štátu EÚ, ktoré vyžaduje také ďalšie spracúvanie alebo vtedy, ak ide o preukázanie či vymáhateľnosť transakcie alebo zmluvy alebo vymáhateľnosť našich zásad.

 

4. VAŠE PRÁVA A KDE ICH MÔŽETE UPLATNIŤ

A. Vaše práva

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracúvame alebo nie, a ak áno, potom máte právo (za predpokladu, že to spätne neovplyvní práva a slobody iných) od nás dostať kópiu Vašich osobných údajov. Pre viac informácií pozri Časť 4.B „Ako sa domáhať svojich práv“.

 

Právo na opravu

Máte právo žiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nesprávne osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby. Môžete tiež žiadať o doplnenie neúplných osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby tak, že nám poskytnete doplňujúce vyhlásenie, ktoré bude obsahovať tieto doplňujúce informácie. Pre viac informácií pozri Časť 4.B „Ako sa domáhať svojich práv“.

 

Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby za predpokladu, že:

 

 • Vaše osobné údaje naďalej nie sú potrebné z dôvodov, z ktorých boli spracované.
 • Ste odvolal/a svoj súhlas – pre spracovateľské aktivity na základe Vášho súhlasu – a my nemáme žiadny iný právny základ pre takéto spracúvanie.
 • Máte námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pre viac informácií o práve na námietky pozri nižšie) a neexistuje žiadny nadradený legitímny základ pre takéto spracúvanie.
 • Boli Vaše osobné údaje spracúvané neprávom.
 • Musia byť Vaše osobné údaje vymazané v súlade so zákonnými povinnosťami európskeho štátu alebo členského štátu EÚ, ktoré UCB musí uplatňovať.

Berte, prosím, do úvahy, že Vaše právo na vymazanie sa nevzťahuje na prípady, keď je spracovanie nevyhnutné:

 • Pre možnosť uplatnenia práva slobody prejavu a práva na informácie.
 • Na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi európskeho štátu alebo členského štátu EÚ, ktoré UCB musí dodržiavať.
 • Z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) GDPR, rovnako ako s článkom 9 ods. 3 GDPR.
 • Z archivačných dôvodov vo verejnom záujme, vedeckých alebo historických výskumných účelov alebo štatistických dát, v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR.
 • Pre uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

 

Pre viac informácií pozri Časť 4.B „Ako sa domáhať svojich práv“.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo, aby UCB obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov za predpokladu, že:

 • V dobrej viere spochybníme správnosť osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ktoré spracúvame; v takom prípade bude obmedzenie spracúvania uplatnené po dobu, ktorá bude potrebná na to, aby sme overili správnosť Vašich osobných údajov.
 • Spracúvanie je nezákonné a Vy namiesto vymazania osobných údajov požiadate o obmedzenie spracúvania.
 • My už naďalej Vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale Vy ich vyžadujete na implementáciu alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Máte v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR námietky proti tomu, aby UCB spracúvala Vaše osobné údaje; v takom prípade bude obmedzenie spracúvania uplatnené po dobu, ktorá bude potrebná na to, aby sme overili, či náš legitímny základ nie je nadradený tomu Vášmu.

Berte, prosím, do úvahy, že bez ohľadu na uvedené stále môžeme uchovávať Vaše osobné údaje (počas doby obmedzenia), či spracúvať Vaše osobné údaje na implementáciu alebo obhajobu právnych nárokov, či na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. Ak požiadate o obmedzenie spracúvania, budeme Vás informovať vopred o tom, že obmedzenie spracúvania bude ukončené. Pre viac informácií pozri Časť 4.B „Ako sa domáhať svojich práv“.

Právo na prenos

Máte právo (za predpokladu, že to neovplyvňuje negatívne práva a slobody iných) obdržať osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby, ktoré ste poskytol/poskytla UCB, v štruktúrovanej, bežne používanej, strojovo čitateľnej podobe a preniesť tieto dáta k inému správcovi bez toho, aby vám UCB kládla prekážky, za predpokladu, že spracovanie prebieha:

 • Na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy.
 • Automaticky.

Pre viac informácií pozri Časť 4.B „Ako sa domáhať svojich práv“.

Právo na námietky proti spracúvaniu

Máte na základe Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov zo strany UCB na základe jej oprávneného záujmu ako správcu. V takom prípade UCB nebude naďalej spracovávať Vaše osobné údaje, okrem prípadov:

 • Kedy UCB preukáže presvedčivý legitímny základ pre spracúvanie, ktorý je nadradený Vašim záujmom, právam a slobodám.
 • Uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre potreby priameho marketingu, čo zahŕňa profilovanie v rozsahu spojenom s takým priamym marketingom. Pre viac informácií pozri Časť 4.B „Ako sa domáhať svojich práv“.

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, keď spracúvanie prebieha na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu v dobe pred odvolaním tohto súhlasu. Pre viac informácií pozri Časť 4.B „Ako sa domáhať svojich práv“.

 1.       Ako sa domáhať svojich práv

Ak si prajete využiť ktorékoľvek z práv uvedených vyššie, kontaktujte, prosím, poverenca pre ochranu osobných údajov spoločnosti UCB na e-mailovej adrese: DataPrivacySlovakia@ucb.com alebo na poštovej adrese UCB s.r.o., organizačná zložka, Úprkova 4, 811 04 Bratislava 1 (k rukám poverenca pre ochranu osobných údajov). Uveďte jasne, ktoré právo (alebo práva) chcete využiť a pripojte svoje kontaktné údaje (vrátane platnej e-mailovej alebo poštovej adresy), aby sme na Vašu požiadavku mohli reagovať. Berte, prosím, do úvahy, že môžete byť vyzvaný/á na preukázanie svojej identity.

Budeme Vás kontaktovať v priebehu jedného mesiaca od doručenia požiadavky ohľadom využitia Vašich práv. Táto doba môže byť v prípade potreby predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v takom prípade budete v uvedenej dobe jedného mesiaca informovaný/á o predĺžení doby a oboznámení s dôvodom zdržania.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

V súlade s Článkom 77 GDPR máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, konkrétne

v členskom štáte Európskej únie podľa obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia (v Slovenskej republike Úradu na ochranu osobných údajov), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany UCB je v rozpore s GDPR. Navštívte, prosím, webové stránky príslušného dozorného orgánu, kde sa dozviete viac o tom, ako podať takúto sťažnosť.

 

5. VIAC INFORMÁCIÍ O TOM, AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  A. S kým Vaše osobné údaje zdieľame

Princíp

Vaše osobné údaje zverejňujeme len v rozsahu uvedenom v týchto Zásadách(ako je uvedené nižšie), ktorá môže podľa potreby aktualizovaná.

Dcérske spoločnosti/pobočky UCB a spracovateľské tretie strany

UCB zdieľa alebo zverejňuje Vaše osobné údaje so svojimi dcérskymi spoločnosťami/pobočkami a tretími spracovateľskými stranami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene UCB, tak ako je uvedené vyššie.

Spracovateľské tretie strany zahŕňajú spoločnosti poskytujúce IT služby a webhosting, poskytovateľov internetového pripojenia, poskytovateľov dátových analýz (Google) a sledovacích služieb, rovnako ako poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú technickú a administratívnu podporu pre Webové stránky a IT systémy. Títo poskytovatelia poskytujú svoje služby z miest v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (vrátane Nemecka, Malty, Spojeného kráľovstva a Írska) a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (USA, Čile, Taiwan a Singapur).

Ďalšie tretie strany zahŕňajú kontrolné a vládne inštitúcie (pozri nižšie v týchto Zásadách) a potenciálne s tretími stranami, s ktorými sa môže UCB zlúčiť alebo ktoré môže UCB získať (pozri ďalej nižšie v týchto Zásadách).

Súlad so zákonmi a súdne konania

UCB zverejní Vaše osobní údaje tam, kde:

 • Má UCB povinnosť tak urobiť podľa príslušného zákona, vládnej inštitúcie či orgánu, ktorý zaručuje vymáhateľnosť práva.
 • Je potrebné uplatňovať alebo obhajovať právne nároky.
 • Je potrebné vyšetriť, predísť alebo konať proti nezákonným aktivitám, podozrením na spreneveru, situácie zahŕňajúce potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenia našich zásad alebo ako je inak vyžadované zákonom.

 

Ostatné

Ak tretia strana nadobudne všetky naše obchodné aktivity a/alebo aktíva (alebo ich podstatnú časť), budeme zdieľať Vaše osobné údaje s treťou stranou v nadväznosti na toto nadobudnutie. Avšak toto zdieľanie bude predmetom a v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov, vrátane GDPR.

 1.      Cezhraničné prenosy

UCB bude zdieľať Vaše osobné údaje so svojimi pobočkami, vrátane pobočiek mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. V takom prípade sa UCB riadi svojimi Záväznými vnútropodnikovými pravidlami (UCB's Binding Corporate Rules).

UCB bude tiež zdieľať Vaše osobné údaje s určitými tretími stranami v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (vrátane Nemecka, Malty, Spojeného kráľovstva a Írska), aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (USA, Čile, Taiwan a Singapur).

Zdieľanie Vašich osobných údajov s (inou) treťou stranou, ktorá je dodávateľom služieb mimo Európskej únie (ako je uvedené vyššie v tejto časti 5.B), sa deje na základe:

 • Štandardných zmluvných ustanovení, ktoré boli uzatvorené medzi UCB a danou treťou dodávateľskú stranou. Pre viac informácií o týchto Štandardných zmluvných ustanoveniach nás, prosím, kontaktuje tak, ako je uvedené vyššie v Časti 4.B „Ako sa domáhať svojich práv“.
 • Certifikácia "štítu súkromia" (Privacy Shield), ak zdieľanie prebieha s certifikovanou dodávateľskou treťou stranou v USA.

Pre viac informácií o tom, ako Google spracúva Vaše osobné údaje v rámci Google Analytics, sa pozrite na Ako spoločnosť Google používa informácie z webu alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby.

 1.      Odkazy na stránky tretích strán

Tieto Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, vrátane, ale bez obmedzenia na pacientske organizácie, stránky lekárskych/vedeckých kongresov a iné informačné zdroje určitých sociálnych médií, ako je YouTube, Vimeo atď. Tieto Zásadynie sú uplatniteľné pre iné webové stránky okrem týchto Webových stránok. Webové stránky tretích strán sa riadia ich vlastnými pravidlami a podmienkami. Mal/a by ste sa preto vždy dôkladne zoznámiť so zásadami ochrany osobných údajov a používania cookies tretích strán predtým, ako odsúhlasíte presmerovanie na ich stránky.